Rettigheter og retningslinjer

Her vil du finne informasjon om diversere rettigheter og retningslinjer.

Personvern

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere kan søkes hos NAV. Vi har vært i kontakt med NAV angående ordningen og problemstillinger som er relevante for våre medlemmer, som ikke er konkretisert på NAVs hjemmesider. Vi understreker at NAV ikke har svar på alle problemstillinger, ordningen er ny også for dem, og ulike kunstnerorganisasjoner har opplevd å få noe ulike svar. Vi oppfordrer dere til å ta direkte kontakt med dem dersom dere har spørsmål dere ikke finner besvart. Et viktig moment er at man må søke for hver måned, altså søker man i mai for inntektstapet i april. Man kan ikke søke etterskuddsvis, for eksempel kan man ikke søke for april i juni. Man må selv legge av skatt fra utbetalingene. En god nyhet er at behandling og utbetaling skjer raskt, flere har fått utbetalingene i løpet av to dager etter søknad ble innsendt.

Se NAVs sider om ordningen her: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet#chapter-2.

Generelt om ordningen

Ordningen baserer seg på næringsinntekt for 2019 i foretaket, og er forlenget fram til 31.desember 2020. Fram til 31.oktober dekker ordningen 80% av tapet på inntekter inntil 6G (Folketrygdens grunnbeløp). Fra 1.november til 31.desember dekker ordningen bare 60% av tapet på inntekter inntil 6G.
Som selvstendig næringsdrivende dekker man selv de første 16 dagene uten inntekt, kompensasjon gis fra og med dag 17 av inntektstapet. Du kan finne et eksempel på utregning for når inntektstapet startet i link til Kompensasjonsordningen over, under “Når kan du søke”
Du må ikke registrere deg som arbeidssøker for å kunne benytte deg av ordningen.
Ordningen er midlertidig, og NAV har ikke fått informasjon fra politisk hold om hvor lenge den vil vare. Arbeids- og sosialministeren har sagt at “tommelfingerregelen er at disse ordningene er midlertidige, men de vil også vare så lenge situasjonen krever det”. Vi vet ennå ikke om ordningen forlenges inn i 2020.
Pr. nå søker man måned for måned, noe som betyr at du i mai søker kompensasjon for april. Man kan ikke søke langt tilbake i tid, for eksempel vil det ikke være mulig å søke for tapt inntekt i april i juni. Vi oppfordrer derfor alle som mener de omfattes av ordningen til å søke fortløpende.

Regnskapsføring av kompensasjonsordningen

Skatteetaten sier til oss at inntektskompensasjonen skal regnskapsføres som næringsinntekt, da dette er kompensasjon for inntekt i næring. Likevel oversender NAV utbetalte beløp til Skatteetaten. Det kan derfor være at inntektskompensasjonen også ville komme ferdig utfylt i den private delen av selvsangivelsen. Husk derfor å dobbeltsjekke og korrigere selvangivelsen når den tid kommer, slik at det ikke føres opp som inntekt to ganger.